Zoekresultaten

Inzage persoonsgegevens - politie

Persoonsgegevens worden door de politie in allerlei registers beheert, elk met een eigen doel. De politie mag alleen een register met persoonsgegevens aanleggen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld de opsporing van daders van strafbare feiten. Daarin mogen gegevens worden opgenomen die voor dat doel noodzakelijk zijn. De politie moet voor ieder register een privacyreglement hebben. In dit reglement wordt onder meer beschreven welk soort gegevens in een register kunnen worden opgenomen en wanneer deze weer moeten

worden verwijderd. In het reglement staat ook hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Het reglement ligt voor iedereen bij de politie ter inzage en moet bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) worden gemeld. 

U kunt de politie verzoeken u mede te delen of en zo ja welke gegevens zij over u in een register heeft vastgelegd, waar die gegevens vandaan komen en aan wie deze zijn verstrekt. U hoeft hierbij niet aan te geven waarom u inzage wilt, maar uw verzoek moet wel zo specifiek mogelijk zijn. De politie kan u daarom vragen van welk politieregister u kennis wilt nemen. De politie moet uw verzoek binnen vier weken beantwoorden. U heeft geen recht op een kopie van de geregistreerde gegevens. 

Als u vindt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd onvolledig of niet juist zijn, kunt u de politie verzoeken die gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u van mening bent dat in het politieregister gegevens over u zijn opgenomen die daar niet thuis horen (omdat ze niet nodig zijn voor het doel van de registratie), heeft u het recht de politie te verzoeken die gegevens te verwijderen. 

Een verzoek om kennisneming, correctie, verwijdering of informatie over herkomst of verstrekking aan derden moet u schriftelijk richten aan de korpsbeheerder van de regiopolitie, Voor een verzoek om kennisneming kan de politie een bijdrage van maximaal € 4,50 vragen. Een verzoek wordt in behandeling genomen als de politie uw bijdrage heeft ontvangen. Wanneer u direct verwijdering van bepaalde gegevens vraagt, hoeft u geen € 4,50 te betalen. Als u een kennisnemingsverzoek doet, moet u kunnen aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien. Zorg er dus voor dat in uw brief uw volledige naam en voorletters, uw geboortedatum en uw adres zijn vermeld. Op het bureau moet u een legitimatiebewijs laten zien.

Een schriftelijk verzoek om kennisneming kan er als volgt uitzien:

Aan de korpsbeheerder van het regiokorps
t.a.v. de privacyfunctionaris
[adres regiokorps waar u woonplaats onder valt]

[Plaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 20 van de Wet politieregisters wil ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens gebruikt. Als dat het geval is, verzoek ik u om kennisneming van mijn gegevens.

Tevens verzoek ik u inlichtingen te verstrekken over:
1. het doel van het gebruik van mijn gegevens
2. de ontvangers van de gegevens
3. de herkomst van de gegevens

Voor zover mijn persoonsgegevens in een register zijn vastgelegd waarop de Wet beschermingpersoonsgegevens van toepassing is, verzoek ik u om deze gegevens ook in dit verzoek te betrekken.

Als aan het verstrekken van de gevraagde informatie kosten zijn verbonden, verzoek ik u mij te berichten over de hoogte van het bedrag en de wijze van betaling.

Hoogachtend,

[handtekening]

[volledige naam]
[geboortedatum]
[adres]
[postcode en woonplaats]

Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de privacyfunctionaris van het regionale politiekorps. Informatie over het uitoefenen van uw rechten bij geschillen kunt u vinden in het informatieblad Bemiddeling door het CBP inzake uw gegevens. Als u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt en de politie reageert niet of niet naar uw tevredenheid op uw klacht, kunt u het CBP verzoeken uw klacht te onderzoeken. Informatie over de behandeling van een klacht door het CBP vindt u in het informatieblad Uw klacht en het CBP. Voor klachten over de wijze waarop de politie u behandelt, kunt u naar de Nationale Ombudsman.

 
 

Lid worden?

Het FSV fotoverslag

Facebook | Twitter | Gegevens wijzigen

Wijzigingen Doorgeven!

Feyenoord Supportersraad

SPONSORBANNER

Sponsorbanner

“SponsorKliks,

De feyenoord uitvaart

Volgende eredivisie wedstrijden

Partners

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Hiervoor zijn wij wettelijk verplicht toestemming te vragen.

Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming